Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Светът е изправен пред сериозното предизвикателство как да посрещне растящото търсене на енергия, необходима на обществото, като същевременно спешно намали въглеродните емисии, които консумацията на енергия генерира. Shell предприема действия в следните четири насоки:

  • Добив на повече природен газ – горивото, което изгаря по най-чист начин;
  • Подпомагане развитието на технологиите за улавяне и съхранение на природен газ;
  • Производство на нисковъглеродни биогорива , както и
  • Подобряване на енергийната ефективност на нашата дейност

Ако се научим да използваме енергията по-ефективно, това ще ни помогне да опазим ресурсите и да намалим емисиите на парникови газове за бъдещето на нашата планета. Ние непрекъснато се стремим да търсим начини да направим нашите дейности и процеси по-енергийно ефективни и да ограничим отделянето на въглеродни емисии във връзка с тях. От 2005 г. насам изпълняваме мултимилиардна програма за увеличаване на енергийната ефективност на съществуващата ни дейност. Планираме новите си проекти, така че те да използват енергията ефективно от самото начало. Наред с това предоставяме на нашите клиенти продукти и съвети, които им помагат да използват по-малко енергия.

Защита на биоразнообразието

Защитата на биоразнообразието е важен фактор, когато обмислямe нов мащабен проект или разрастване на вече съществуваща дейност. С цел да защитим и подпомогнем запазването на биоразнообразието работим в сътрудничество с водещи природозащитни организации, включително Wetlands International и Международния съюз за защита на природата (International Union for the Conservation of Nature - IUCN).

Ако даден район е с богато разнообразие на биологични видове, се ангажираме да работим с местни общности и експерти и разработваме планове за действие в подкрепа на биоразнообразието.Също така взимаме предвид възможност от въздействие върху такива предимства, които екосистемите предоставят, като прочистване на водата и въздуха и устойчивите източници на храна на местните общности. Изследователските дейности, които подкрепяме включват идентифициране на застрашени видове.

Предотвратяване на разливите

Разливите на петрол и петролни продукти могат да навредят на околната среда и да изложат на риск нашите служители и съседни на мястото на развиване на дейността ни общности. През годините намалихме количеството на разливите, причинени от контролируеми фактори в нашите съоръжения като корозия и технически грешки и неизправности.

За да подпомогнем предотвратяването на разливи от петролни танкери, нашите стандарти за сигурност на корабите поставят изисквания за плавателните съдове, които използваме. Например за по-големите окенски плавателни съдове изискваме да разполагат с двойни корпуси.

По-чист въздух

Положихме усилия да намалим емисиите от замърсители на локално ниво, като инвестирахме средства в обновяването на нашите съоръжения, инсталирането на специално оборудване за по-чисто изгаряне и технологии за улавяне на серния диоксид.

Намаляване употребата на вода

Прилагаме иновативен подход, за да оползотворим максимално водата, необходима за нашата дейност. Проектираме и управляваме нашите съоръжения, използвайки авангардна технология и нови методи, за да оптимизираме използването на вода.

Например заводът ни за производство на синтетичен дизел от природен газ (gas-to-liquid/ GTL) Pearl в Катар е проектиран така че да не използва вода за своите производствени и преработващи процеси от заобикалящите го безводни местности.

Проектът Schoonebeek в Холандия използва повторно отпадни води за създаването на пара.

Наред с това участваме в глобални инициативи за устойчиво управление на използването на водни ресурси в частния сектор. Така например, Shell ръководи съместен проект заедно със Световния бизнес съвет за устойчиво развитие и Университета Утрехт, за разработване на нова методология за по-акуратна оценка на количеството вода, необходимо за генериране на енергия от разнообразни източници – нефт, природен газ, въглища, ядрена енергия и биогорива. За целите на проекта бяха използвани различни технологии в различни части на света.

Нарастващото население и богатство в света ще окаже натиск върху снабдяването с енергия, вода и храна в световен план през идните десетилетия. Климатичните промени също ще окажат натиск. Предприемайки мерки днес, ние сме готови за предизвикателствата, пред които са изправени нашата планета и нейните ресурси в бъдеще. Работим с външни заинтересовани страни, за да допринесем в положителна посока към местните общности, в близост до които развиваме дейност, и се стремим да ограничим екологичното въздействие на нашата дейност.

Енергия – вода – храна

В Оман ние използваме филтри с тръстикови насаждения, за да подпомогнем почистването на водата, използвана в нашата дейност. Енергийната, водната и хранителната система на нашата планета са взаимно свързани. През идните десетилетия растящото търсене ще постави тези жизненоважни ресурси на още по-голямо изпитание, което климатичните промени могат да подсилят допълнително. Бизнесът и останалите сектори трябва да работят заедно по въпроса на сложната взаимовръзка енергия-вода-храна.

Shell обединява сили с академичната общност, специалисти в сферата не енергийната, водната и хранителната индустрия, заедно с експерти от държавния и неправителствения сектор, за да дискутират какъв е пътят към това предизвикателство. Така например, ние продължаваме да използваме нов подход и авангардни технологии, за да намалим количеството питейна вода за нуждите на нашата дейност, както да подобряваме нейната енергийна ефективност.

Page Tools