Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Нашите съседи

Стремим се да бъдем добри съседи по места, където оперираме. Това означава повече от извършване на нашата дейност по максимално чист и безопасен начин: означава също работа с хората, живеещи в съседство с нашите съоръжения и операции, за да отговорим на техните притеснения и да им помогнем да имат достъп до ползите от нашата дейност.

Този процес включва наемане на местни хора на работа, ползване на местни доставчици и разработване на местни програми за корпоративна социална отговорност (отваря се на www.shell.com)

Корпоративна социална отговорност

Подпомагаме директно и индиректно проекти за развитие на местните общности посредством Shell Foundation. Целта ни е да взаимодействаме с хората по места, за да разбираме техните нужди и да работим по социалните и икономически въпроси, които имат отношение към  нашата дейност, например достъп до енергия, предприемачество и пътна безопасност. Много от програмите, които подкрепяме, целят автономност, например помагаме на млади хора да основат собствен бизнес или им предоставяме професионално обучение. Нашите служители допринасят със своя доброволен труд по социални и екологични проекти по целия свят.

За да помогнем на домакинствата с нисък доход да получат достъп до съвременни енергийни решения, основахме Глобалния съюз за чисти готварски печки – публично-частно партньорство, което има за цел да подпомогне 100 млн домакинства по света да започнат да използват чисти енергийни решения при готвене до 2020 г.

Научете повече за нашата програма за корпоративна социална отговорност на глобалната ни уеб страница.

Как извършваме нашата дейност

Основните бизнес принципи на Shell включват нашата подкрепа за фундаментални човешки права в съответствие с ролята на бизнеса. Стремим се да работим почтено, дори когато добивът на нефт и природен газ ни отвежда до изпълнени с предизвикателства места и политически нестабилни страни. Плащаме данъци на правителствата на страните, в които оперираме, като много често това е основният източник на приходи за техния бюджет.

Човешки права

Нашите бизнес принципи включват стремежа ни да уважаваме човешките права на всички наши служители и да подкрепяме фундаменталните човешки права в съответствие с ролята на нашия бизнес. Работим с външни заинтересовани страни в подкрепа на усилията на международната общност да подобри разбирането за връзката между бизнеса и човешките права.

HIV и СПИН

Shell има валидна за цялата компания програма за HIV/ СПИН, съгласно която ние не дискриминираме хора, заразени с вируса на HIV/ СПИН. Също така помагаме на нашите служители, заразени с вируса на HIV/ СПИН в хода на тяхното лечение. В партньорство с други компании и организации работим за подобряване на информираността и в подкрепа на усилията за забавяне темповете на разпространение на вируса на HIV/ СПИН в общностите, в които оперираме.

Page Tools