Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

От 1997 г. нашият ангажимент да допринасяме към устойчивото развитие е част от нашите Основни бизнес принципи. За нас в Shell устойчиво развитие означава да осигуряваме енергия по отговорен начин. Това означава да работим безопасно, да минимизираме въздействието на дейността ни върху околната среда и да градим доверие с общностите по местата, там където оперираме. Ако не отговаряме на стандартите, които обществото поставя пред нас, се учим от нашия опит как да подобрим работата си.

Нашият принос към устойчивото развитие се състои в това в кои проекти избираме да инвестираме, какво правим, за да намалим въздействието на нашата дейност, както и как помагаме на общностите по места.

Разработваме продукти и услуги, които подпомагат да бъде посрещнато търсенето на по-чисти, удобни и достъпни форми на енергия. Примери за това са добивът на природен газ, който изгаря по по-чист начин, и производството на нисковъглеродни биогорива, докато паралелно разработваме по-нови поколения биогорива на бъдещето.

За изпълнението на най-комплексните ни проекти наемаме специалисти в областта на екологията и социалното представяне, които работят в тясна връзка с бизнес мениджърите.

За да управляваме въздействието на нашата дейност и проекти върху околната среда и обществото, разполагаме с пълен набор от стандарти и изисквания, покриващи здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне.

Основните бизнес принципи на Shell (отварят се на www.shell.com) предоставят насоки на високо равнище, а Ангажиментът и Политиката ни по отношение на здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне (отваря на www.shell.com) отразяват целите ни, свързани с начина, по който извършваме дейността си и се консултираме с общностите по места. Всички компании, подизпълнители и съвместни дружества под оперативен контрол на Shell са длъжни да управляват здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне в съответствие с упоменатия по-горе Ангажимент и Политика на Shell, както и да прилагат нашите задължителни стандарти и изисквания.

Ние отчитаме екологичните и социални фактори в хода на вземане на инвестиционни решения, както и когато планираме значими нови проекти.

Преди да предприемем значими начинания по големи проекти или във връзка със съществуващи съоръжения, правим оценка на въздействието върху околната и социалната среда, както и върху здравето.

Имаме Комитет по корпоративната социална отговорност (отваря се на www.shell.com), съставен от четирима неизпълнителни директори – звено, което се занимава с оценката на ефективността на нашата политика и представяне. Главният изпълнителен директор на Royal Dutch Shell plc и Изпълнителният комитет на комапнията за отговорни за устойчивото развитие. Главният изпълнителен директор председателства Комитета по здраве, безопасност, сигурност, околна среда и социално представяне, който преглежда представянето на Shell по отношение на устойчивото развитие.

Page Tools