Графика с четирите основни стълба на Powering Progress – 3D графики, подредени в ромбовидна форма

Powering Progress

Powering Progress (Ускоряваме прогреса) е стратегията ни за ускоряване на прехода на нашия бизнес към нулеви нетни емисии. Тя е предназначена да създава добавена стойност за нашите акционери, клиенти и цялото общество. Powering Progress има четири основни цели, насочени към нашия стремеж – да осигурим енергия за прогреса и едновременно с това да предоставяме повече и по-чисти енергийни решения. Тя се базира на нашите основни ценности с фокус върху безопасността.

3D графика за основен стълб „Генериране на стойност за акционерите“

Генериране на стойност за акционерите

Powering Progress генерира стойност за нашите акционери. Стратегията осигурява финансовата стабилност за трансформиране на нашата компания в унисон с прехода към по-чиста енергия в целия свят.

3D графика за основен стълб „Постигане на нулеви нетни емисии“

Постигане на нулеви нетни емисии

Powering Progress се концентрира върху сътрудничеството с клиентите и различните отрасли за ускоряване на прехода към нулеви емисии в унисон с обществото. В един свят с нулеви нетни емисии обществото не допринася за увеличаване на общото количество парникови газове в атмосферата.

3D графика за основен стълб „Енергия за живот“

Енергия за живот

Powering Progress означава да осигуряваме енергия за живот и поминък чрез нашите продукти и дейности, както и чрез нашия принос към приобщаващо общество.

3D графика за основен стълб „Зачитане на природата“

Зачитане на природата

Powering Progress означава също да защитаваме природата, като опазваме околната среда, намаляваме отпадъците и даваме нашия положителен принос към биологичното разнообразие.

Графика с четирите основни стълба на Powering Progress – 3D графики

Нашите основни ценности и фокус върху безопасността

Powering Progress се базира на нашите основни ценности – честност, почтеност и уважение към хората, както и на фокуса върху безопасността. Това включва нашия стремеж да правим бизнес по етичен и прозрачен начин.