Ареал на река и бял камион, който се движи по път в борова гора, с очертания на графиката „Зачитане на природата“

Зачитаме природата

Опазваме околната среда, намаляваме отпадъците и даваме своя положителен принос към биологичното разнообразие.

Служител на Shell събира речна вода

Вече дълги години спазваме ръководни принципи и стандарти за опазване на околната среда. Сега издигаме своите екологични амбиции на ново ниво и ги предефинираме така, че да допринесем за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Нашите екологични амбиции включват опазване и увеличаване на биоразнообразието – жизненоважните за планетата растителен и животински свят. Освен това сме съсредоточили усилията си към по-ефективно използване на водата и останалите ресурси във всички наши дейности, като използваме повторно възможно най-много от тях.

Мъж и жена вървят край бързеи в гората

Намаляваме отпадъците от нашите дейности и увеличаваме количеството на рециклираната пластмаса. Спомагаме за подобряване на качеството на въздуха, като намаляваме емисиите от нашите дейности и осигуряваме по-чисти решения за захранване на транспорта и промишлеността.

Съвместната работа с нашите партньори и доставчици и разработването на нови начини на сътрудничество са от ключово значение. Обединяваме усилията си за опазване на природата с други компании от различни сектори, правителства, нашите клиенти и вериги за доставка.

Купчини найлонови торби в съоръжение за отпадъци

Имаме екологични амбиции за 2030 г. и по-нататък, както и по-краткосрочни цели. Ще продължим да търсим възможности за развитие и ще отчитаме своя напредък по прозрачен начин.

Как Shell зачита природата

  • До 2030 г. ще увеличим количеството на рециклираната пластмаса в нашите опаковки до 30% и ще се погрижим опаковките, използвани за нашите продукти, да могат да се използват повторно или да се рециклират.

  • Ще намалим количеството на използваната в нашите съоръжения прясна вода с 15% до 2025 г., в сравнение с нивата от 2018 г., в районите, в които натискът върху ресурсите от прясна вода е голям.

  • Стремим се да постигнем нулево количество отпадъци чрез увеличаване на повторната употреба и рециклирането на материали в нашите дейности и вериги за доставки.

  • Ще демонстрираме цялостно положително въздействие върху биоразнообразието на нашите нови проекти в районите с богато биоразнообразие – така наречените критични местообитания. Това ще включва инвестиции в опазването на околната среда и стъпки за защита, а където е възможно и за подобряване на местната околна среда.