Тази Декларация за поверителност допълва Глобалното съобщение за поверителност на Shell за бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори, налично на адрес https://www.shell.bg/privacy.html.

Какъв е обхватът на тази допълнителна Декларация за поверителност?

Тази допълнителна Декларация за поверителност предоставя информация относно личните данни, които се събират и обработват във връзка с услугите, предоставяни от Shell Fleet Solutions, включително Картата за гориво от Shell („УСЛУГИТЕ НА SHELL FLEET SOLUTIONS“), както и посещенията ви на уебсайтовете на Shell, свързани с Услугите на Shell Fleet Solutions. За всякакви други взаимодействия с компания или компании от групата от компании на Shell („Shell“) прегледайте съответната декларация за поверителност на адрес www.shell.com/privacy.html и на https://www.shell.bg/privacy.html.

Източник на данните

Ако не сте предоставили личните си данни директно на Shell, личните Ви данни са били получени от Shell от Вашата компания работодател, договаряща се компания, лизингова компания или компания за управление на автопарк.

Какви лични данни за Вас обработваме?

Освен личните данни, описани в съответната декларация за поверителност, посочена по-горе, и в зависимост от конкретните услуги, използвани от Вас или компанията Ви, Shell може да обработва някои или всички от следните типове данни:

 • потребителски идентификатори и предпочитания за реклами и език;
 • информация за директор (или други свързани лица), включително имена и рождена дата, когато такива данни се изискват с цел спазване на правилата за търговия, на мерките срещу изпирането на пари, подкупите и корупцията или кредитни проверки;
 • подробности относно трансакция, включително име на шофьор, номер на карта, идентификатор на превозно средство, данни за закупените продукти, дата, час и местоположение;
 • изображения от охранителни камери в търговски обекти на Shell с цел безопасност, сигурност, ограничаване на злоупотребите и експлоатация.

Кой отговаря за събраните лични данни?

Вашата местна договаряща се компания към Shell Fleet Solutions: „Шел България“ ЕАД и свързаните компании от групата от компании на Shell.

За какви цели обработваме личните Ви данни?

Освен за целите, описани в съответната декларация за поверителност, посочена по-горе, личните данни, предоставени от клиент при заявка за използване на УСЛУГИТЕ НА SHELL FLEET SOLUTIONS и/или събрани чрез използването на УСЛУГИ НА SHELL FLEET SOLUTIONS, ще бъдат обработвани и за следните цели:

 • обработване на заявката;
 • установяване на самоличността на картодържател, ако се изисква от Вашата компания работодател или договаряща се компания;
 • извършването на кредитни проверки във връзка с ключови лица за клиент, като например директор на компания. Не извършваме кредитна проверка на всеки отделен картодържател;
 • управляване на профили и улесняване на достъпа до онлайн услуги и използването им, свързани с УСЛУГИ НА SHELL FLEET SOLUTIONS;
 • редовно осъществяване на достъп до картата и/или преглед на състоянието ѝ и/или записа с покупките с Карта за гориво от Shell;
 • следене на информацията за количествата и разходите;
 • регистриране за други свързани услуги и различни начини на плащане (например мобилни плащания чрез приложението Shell);
 • по съображения за сигурност и безопасност и по-специално за защита на персонала, клиентите и активите на Shell и за предпазване на клиентите, когато използват продукти, за които важат специални изисквания за боравене, като например LNG (втечнен природен газ).

Допълнителна информация за потребителите на телематични услуги

Ако Вашето превозно средство е оборудвано с издадено от Shell телематично устройство, Shell може да събира данни и за:

 • местоположението на превозното Ви средство, което може да бъде използвано за изчисляване например на скоростта на превозното средство или избрания маршрут;
 • дали превозното средство е спряно;
 • ускоряването, намаляването на скоростта (спиране) и завиването на превозното Ви средство;
 • дали е поставен предпазният колан;
 • информация от двигателя на превозното Ви средство (напр. стойностите за скоростта), електроинсталацията (напр. напрежение на акумулатора) и системата за предупреждение (напр. светещ индикатор за проблем с двигателя);
 • презареждане с гориво или електричество на превозното средство.

Shell може да използва тези данни заедно с други данни за Вас, с които разполага, например такива за трансакции по карта за гориво, за да предостави анализ, поискан от Вашата компания работодател, с цел по-добро разбиране на маниера на шофиране, безопасността, функционирането на превозното средство и информацията за маршрутите.

Комуникация и маркетинг

Може да получавате предложения от името на съответния бизнес клиент. При всички случаи на Вас или упълномощения представител на компанията Ви ще бъде предоставена възможност да използвате функцията за отписване в различните цифрови канали, които използваме, за да взаимодействаме с Вас. За повече информация прегледайте Уведомлението за конфиденциалност – бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори, споменато по-горе.

Кредитни проверки

Когато обработваме заявка и през периода на валидност на което и да е споразумение за използване на УСЛУГИ НА SHELL FLEET SOLUTIONS, може да осъществим достъп до информация относно кредитоспособността на компанията или бизнеса, подаващи заявката, както и на ключови лица, свързани със съответния бизнес, като например директорите на компаниите. За целта използваме услугите на упълномощени агенции трети страни за кредитни проверки, които използват кредитен скоринг или други автоматизирани процеси на взимане на решения; използваме и записи на агенции за кредитни справки. Ако имате въпроси, вижте секцията „Данни за контакт“ по-долу.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Освен с категориите получатели, описани в съответната декларация за поверителност, посочена по-горе, Вашите лични данни може да бъдат споделени със:

 • компанията (т.е. клиента на УСЛУГИ НА SHELL FLEET SOLUTIONS), която е поръчала УСЛУГИ НА SHELL FLEET SOLUTIONS от Ваше име;
 • лицата, участващи в предоставянето на УСЛУГИТЕ НА SHELL FLEET SOLUTIONS, като например търговци, упълномощени доставчици на услуги за пътно таксуване и/или която и да е друга компания, която има разрешение да предоставя продукти и/или услуги на потребителите на УСЛУГИТЕ НА SHELL FLEET SOLUTIONS;
 • агенции за кредитни справки, скрийнинг и/или предотвратяване на измами, както и поръчители, гаранти или други лица, предоставящи справки или сигурност във връзка със задълженията на Вашия бизнес;
 • партньори трети страни на клиента – в случай че компанията Ви е избрала да работи с доставчик на услуги трета страна (напр. компании за управление на автопаркове, лизингови компании), за да може третата страна да предоставя желаните от Вас услугите (напр. информация за управлението, консолидирано фактуриране).

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Shell ще съхранява личните Ви данни само за периода, необходим за изпълнението на бизнес изискванията, както и законовите и фискалните изисквания.

 • Лични данни, които се съдържат във фактури, документация за трансакции, кореспонденция с клиентите и заявки за издаване на нови карти за гориво – 10 години;
 • Контакти (съдържащи подробности за връзка) – за срока на договора плюс 20 години;
 • Други данни за картодържателя и за връзка с него – за срока на договора плюс 4 години;
 • Телематични данни – 3 години.

С кого можете да се свържете, ако имате въпрос, съображение или оплакване относно личните си данни?

Можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Shell Fleet Solutions на 0800 13 483 или на euroShell-bg@shell.com

Промени по тази допълнителна Декларация за поверителност

Тази допълнителна Декларация за поверителност и Уведомлението за конфиденциалност – бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори може в бъдеще да бъдат изменени. Последната актуализация на тази допълнителна Декларация за поверителност е извършена през юни 2020 г.

В ТОЗИ РАЗДЕЛ

Пътна такса в България

С горивна карта Shell е възможно да заплатите пътната такса на територията на страната.