Тази Декларация за поверителност допълва Глобалното съобщение за поверителност на Shell за бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори, налично на адрес https://www.shell.bg/privacy.html.

Какво урежда настоящата Декларация за поверителност?

Настоящата Декларация за поверителност предоставя информация за личните данни, които се събират и обработват в контекста на издаването и използването на горивни карти от Shell, както и на посещенията Ви на уеб сайтовете на Shell, свързани с търговската дейност на Shell България ЕАД, включително Онлайн портала за карти на Shell (Shell Fleet Hub, стара версия SCOL). 

При обработване на заявка за горивни карти, Shell или нейните свързани лица („Групата компании Shell“) имат правото да събират и обработват информацията, която е необходима за оценяване на статута на кандидата. След като горивната карта бъде издадена, Групата компании Shell има правото да събира и обработва информация за транзакциите и местоположението на картодържателите, която се събира в реално време. 

Източник на данни

Ако не сте предоставили личните си данни директно на Shell България ЕАД, имайте предвид, че Shell България ЕАД е получило личните Ви данни от Ваш работодател или възложител, който от своя страна би следвало да е гарантирал, че Вашето съгласие е получено, ако това е необходимо.

Какви данни обработваме?

В зависимост от конкретните услуги, използвани от Вас и Вашата фирма Shell България ЕАД може да обработва някои или всички от следните типове данни:

 • Данни на лицето за контакт с фирмата, включително име, адрес, маркетингови предпочитания, имейл адреси, телефонни номера и езикови предпочитания; 
 • Данни на законния представител (и други свързани лица), включително име и дата на раждане (те са необходими съгласно законодателството за мерките срещу изпирането на пари и за противодействие на корупцията или за кредитни проверки); 
 • Данни за транзакции, включително име на водача, номер на картата, идентификатор на превозното средство, закупени продукти, дата, час и местоположение.

Цели за обработване на събраните данни

Личните данни, предоставени от заявителя на горивна карта Shell и/или събирани чрез използването на горивни картиShell, могат да бъдат обработвани с цел:

 • обработване на заявката; 
 • установяване на самоличността на картодържателя, ако тази възможност е поискана от работодателя или възложителя (основния картодържател);
 • извършване на кредитни проверки; 
 • управление на профила на картодържателя и улесняване на достъпа до и използването на онлайн услугите, свързани с горивните карти Shell; 
 • оценяване и/или преглед на състоянието на картата и/или регистър с извършените покупки с горивните карти Shell на непрекъснат принцип;
 • провеждане на предварителна проверка в съответствие с изискванията за контрол върху търговията и противодействие на корупцията; 
 • наблюдение на заредените количества и на разходите;
 • проследяване и възстановяване на горивни карти Shell;
 • провеждане на обобщени пазарни проучвания и/или статистически анализи;
 • идентифициране и (ако е възможно) предотвратяване на изпирането на пари и измами; и/или
 • маркетингова и търговска комуникация, въз основа на съответното получено съгласие.

При всички случаи обработване може да се извърши във всеки етап от процедурата по заявяване и/или сключване на договор за горивни карти Shell и може да продължи след като договорът е прекратен за ограничени цели (фактуриране, спазване на данъчни или други законови изисквания или на договорни задължения, включително за целите на вътрешен одит).

Маркетинг

Shell България ЕАД ще изпраща маркетингови материали на физически лица във Вашата организация само ако е дадено съгласие от тяхна страна; лицата имат право да оттеглят своето съгласие по всяко време. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време и от законния представител на Вашата организация. За повече информация вижте Глобалното съобщение за поверителност на Shell за бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори, налично на адрес https://www.shell.bg/privacy.html

Кредитни проверки

По време на обработване на дадена заявка, както и в срока на действие на договора за горивни карти Shell имаме право да оценяваме кредитоспособността на всеки заявител на карта или картодържател, както и на всяко лице или лица, свързани с картодържателя. При оценката на кредитоспособността: (а) може да се използва кредитно оценяване или други автоматизирани процеси за вземане на решения; и (б) записите, съхранявани от агенциите за кредитна информация, могат да бъдат преглеждани. Информацията, съхранявана от агенциите за кредитна информация, относно който и да е картодържател, може вече да има връзка със записи относно свързани лица или предоставената информация може да създаде такава връзка. При автоматизирано вземане на решение след проверка на кредитоспособността заявителят или картодържателят има право да оспори това решение и да свърже с лице за контакт – направете справка с раздела „Информация за контакт“ по-долу.

Кой носи отговорност за събраните лични данни?

Shell България ЕАД, ЕИК 831915840, е администратор на личните данни. 

Споделяне на личните Ви данни

Вашите лични данни, събирани като част от договора, могат да бъдат прехвърляни в рамките на групата компании Shell, включително и на компании Shell, които може да имат седалище извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), за посочените по-горе цели.

Освен това Вашите лични данни могат да бъдат споделяни със или получени от някоя от следните страни: 

 • участници в системата euroShell Card, като например търговци на дребно и/или други дружества, на които е разрешено да предлагат продукти и/или услуги на картодържателите на горивни карти Shell съгласно системата euroShell Card;
 • лице, на което член от Групата компании Shell предлага да прехвърли някое от своите права и/или задължения по договора euroShell Card; 
 • агенции за кредитна информация, агенции за проверка и/или за предотвратяване на измами, както и поръчители, гаранти или други лица, предоставящи препоръки или гаранции по отношение на задълженията на картодържателя, като например Кофас, Кредитреформ и D§B;
 • застрахователни компании във връзка със застрахователни продукти, които се отнасят или биха могли да се отнасят до дружества за управление и/или лизинг – в случай че картодържателят има сключен договор за лизинг на превозно средство, с цел да се даде възможност на тези дружества да наблюдават километража на превозното средство и да оценят кредитоспособността.

Няма да разкриваме Вашите Лични данни без Ваше разрешение, освен ако по закон не сме оправомощени или задължени да го направим. За пълна информация вижте Глобалното съобщение за поверителност на Shell за бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори, налично на адрес https://www.shell.bg/privacy.html.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите Лични данни, събирани чрез euroShell Card, както и право да поискате коригиране или изтриване на тези Лични данни (но само когато те вече не са необходими за целите на извършване на законни търговски дейности). За пълна информация вижте Глобалното съобщение за поверителност на Shell за бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори, налично на адрес https://www.shell.bg/privacy.html.

С кого мога да се свържа за повече информация?

Можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Shell на адрес euroShell-bg@shell.com, телефонен номер 0800 13 483.

В ТОЗИ РАЗДЕЛ

Сравняване на карти за гориво

Не сте сигурни коя карта е най-добра за Вашия бизнес?  Таблицата по-долу ще ви помогне да откриете правилната за вас.

Пътна такса в България

С горивна карта Shell е възможно да заплатите пътната такса на територията на страната.