Нашите Бизнес принципи и Кодекс за поведение отразяват основните ни ценности – честност, почтеност и уважение към хората. Те са основата, върху която развиваме всички наши дейности.

Основни бизнес принципи на Shell

Основните бизнес принципи на на Shell определят нашите отговорности към акционерите, клиентите, служителите, деловите ни партньори и обществото. В тях ясно се посочва, че ние винаги работим почтено и с грижа за околната среда и местните общности.

От всички служители и подизпълнители на Shell, както и от работещите в ръководените от нас съвместни дружества, се изисква да разбират и работят по тези принципи. Насърчаваме своите доставчици и партньори в съвместните предприятия, които не са ръководени от нас, да прилагат равностойни стандарти.

Научете повече за Бизнес принципите на Shell

Ангажимент и политика за ЗСБОС и СП

Ангажиментът и политиката на Shell за опазване на здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне (ЗСБОС и СП), важат за всички в Shell. Тяхната цел е да помагат за предпазването на хората, техните общности и околната среда навсякъде, където компанията развива дейност.

Нашата контролна рамка по ЗСБОС и СП съдържа задължителните стандарти и съпътстващите ръководства към тези цели. Рамката обхваща 11 области:

 • управление на подизпълнителите по ЗСБОС
 • околна среда
 • здраве
 • системи за управление по ЗСБОС и СП
 • лична безопасност
 • технологична безопасност
 • транспорт
 • стопанисване на продуктите
 • проекти
 • сигурност
 • социално представяне

Всички служители и подизпълнители на Shell, както и работещите в ръководените от нас съвместни предприятия, са задължават да работят в съответствие с ангажиментите и политиката за ЗСБОС и СП на Shell. Ние имаме и конкретни изисквания  към определени аспекти на нашата дейност – например стандарти за превоза и критерии за природосъобразното снабдяване с биогорива.

Стандарт за контрол на качеството при превоз

Имаме стандарт за контрол на качеството при превоз, целящ да намали злополуките, свързани с безопасността, разливите на нефт от танкери и рисковете от:

 • нанасяне на вреди на хората;
 • нанасяне на вреди на околната среда;
 • накърняване на авторитета на Shell и
 • финансови претенции към Shell.

Този стандарт важи за всички плавателни съдове, използвани за товарен превоз на продукти.

Научете повече за превозите, осъществявани от Shell.

Природосъобразно снабдяване с биогорива

Shell купува биогорива за производство на горивни смеси. Компанията поддържа строги стандарти за екологосъобразност, за да бъдем сигурни, че нашите биогорива се произвеждат от екологични източници: през 2007 г. въведохме правила, регламентиращи нашата работа с доставчиците по отношение на природосъобразността. Правилата изискват от доставчиците да спазват нормативните изисквания – например чрез получаването на международни сертификати.

Когато няма достъпни такива, въвеждаме свои разпоредби за екологична и социална отговорност в новите и подновените договори с доставчиците. Нашите разпоредби изискват от подизпълнителите да уважават човешките права при производството на биогорива и да не отглеждат култури за биогорива в райони с богато биологично разнообразие.

По тези правила ние тясно си сътрудничим с доставчиците при разработката на екологосъобразна снабдителна верига и редовно преразглеждаме техния напредък.

Контрол по ЗСБОС и СП

Важно е надлежният контрол по ЗСБОС и СП, включително стандартите за технологична безопасност, да бъде осигурен.

Това е отговорност на нашия екип за контрол по ЗСБОС, СП и техническо осигуряване, който е независим от търговската дейност и отговаря пред Управителния съвет пред Комисията по корпоративна социална отговорност (ККСО). Екипът разработва и изпълнява проверки по нормативното съответствие, които обхващат най-различни възможни рискове, свързани с активите и проектите.

Резултатите от тези проверки и коментарите на ръководството на Shell се представят пред съответните подразделения на Shell и ККСО. Взетите мерки по констатациите от анализите също се следят в рамките на Shell.