Човек търси в бинокъл извън кораба

Shell работи с ясното съзнание, че всяка операция, която осъществяваме – като например провеждане на проучване – може да окаже въздействие върху заобикалящата ни среда. Ето защо провеждаме обширни изследвания на околната среда и прилагаме тези знания в работните си планове преди да започнем сеизмичните проучвания. 

Също така се ангажираме и с общностите, които потенциално могат да бъдат засегнати. Нашата цел е да отговорим на техните опасения и заедно да разберем кой е най-подходящият начин за проучвания, който свежда до минимум въздействието върху тях и същевременно максимизира ползите. В някои от случаите това би могло да означава, че ще провеждаме дейности само през определени периоди от годината или дори че ще спрем операциите, ако забележим диви животни в района на действие.

Научните изследвания и техническите анализи сочат, че опасността от увреждане на бентоса (организми, живеещи на дъното), рибите и морските бозайници чрез звуковата енергия от сеизмичните източници е много малка и възниква само когато животните се намират много близо до източника на вълните. 

Партньорство с Асоциацията на специалистите по морски бозайници

В случая на 3D сеизмичните изследвания на Балканидите Shell стана партньор със световно признатата Асоциация на специалистите по морски бозайници (АСМБ) и възприе принципите на Асоциацията за наемане на подходящо квалифицирани Специалисти и оператори на Пасивен акустичен контрол.

Това означава, че по време на тръжната фаза на проекта Shell спазваше всички принципи на АСМБ и анализира автобиографии от няколко агенции, избирайки специалисти, отговарящи на следните критерии: 

  • Притежават съответната академична квалификация и опит в областта на проучването/изследването на морските бозайници, доказващи професионален интерес в областта;
  • Демонстрират непрекъснато професионално развитие;
  • Свързани са и/или ангажирани с АСМБ;
  • Притежават статус „регистриран“ в АСМБ;
  • Имат предишен опит на територията на Черно море.

Ангажиментът, който Shell пое, беше признат от АСМБ на официалния им уебсайт.

момиче търси в бинокъл извън кораба

Специалисти по морски бозайници

За избягване на каквито и да било въздействия върху черноморската фауна на борда на плавателния съд за сеизмични проучвания има четирима специалисти по морските бозайници (СМБ) и двама оператори на Пасивен акустичен контрол (ПАК), които извършват непрекъснати наблюдения и се грижат в близост до източника да няма морски бозайници. Процедура за „мек старт“ се използва, за да позволи на морските бозайници да напуснат района, преди да е започнало сеизмичното изследване. 

Специалистът по морски бозайници (СМБ) е професионалист в консултациите по околната среда, който специализира в изучаването на китове и делфини. Когато се намира на борда на сеизмичен кораб, работата на СМБ е двустранна: да забелязва различните видове диви животни и да следи за спазването на предварително съгласувани насоки, които в някои случаи могат да включват и прекратяване на операциите, ако СМБ реши, че е необходимо.

Откриването и идентификацията на животните включва дълги часове на визуални наблюдения. Откриване на китоподобните с хидрофони, обаче, е известно като Пасивен акустичен контрол (ПАК) и се превръща във все по-често използвана техника в допълнение към визуалните изследвания, най-вече през нощта, когато не се вижда. Спазването на указанията изисква задълбочено познаване на нормативната уредба, разбиране на операциите и способността да се общува ефективно с екипажа.

Процедурата по "мек старт", одобрена както от сеизмичния екип, така и от професионалните СМБ и операторите на ПАК на борда, е сигурен начин да се защитят морските бозайници като се намали силата, с която се изстрелва въздуха под налягане. По този начин се предупреждават бозайниците и им се позволява да се отдалечат на безопасно разстояние преди събирането на данни да започне.

Опазвайки природата

Параметрите на проучването са избрани така, че да се избегнат дейности в защитените природни зони (национални защитени обекти по Натура 2000). Затова Shell няма да провежда сеизмични дейности в нито една област, включена в Натура 2000, както е видно от картата по-долу.

Още за Shell Upstream България

Проект за 3D проучване на Балканидите

3D сеизмичното проучване на Балканидите се проведе в периода 12.10.2016 - 3.01.2017.

Сеизмични проучвания

Сеизмични проучвания