СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за: „Изграждане на един тръбен кладенец с цел на водоползването за оросяване на зелени площи и измиване на площадки на Търговски комплекс „Симеоново-София” с АГСС и обслужваща сграда при „Шел България” ЕАД, намираща се в УПИ I-1973,1974, кв. 119, м. "Витоша-ВЕЦ Симеоново", ПИ 68134.905.3534 по КККР на гр. София на „Околовръстно шосе „Южна дъга” – София“. Възложител по инвестиционното предложение „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София 1505, район Оборище, бул. „Ситняково" № 48, Сердика офис, ет. 8, ЕИК 831915840, представлявано от Камелия Славейкова Петкова. Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица - срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – гр. София, 1618 София, кв. Овча купел, бул. „Цар Борис III“ 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org;