Инициативата „Уникални хора. По-силни заедно“ на Shell България, бе отличена в престижните Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Церемонията на двадесетото юбилейно издание се проведе на 14 март в присъствието на официални гости и медии. Това е поредното признание за усилията на компанията в областта на многообразието, равенството и приобщаването (DE&I), които са в основата на бизнеса на Shell.

Инициативата има за цел да информира обществото ни за значимостта на DE&I, да споделя добрите практики и да насърчава разпространението на DE&I практики в българското общество чрез различни дейности. Чрез своите DE&I приоритети, адаптирани спрямо местната действителност, Shell България цели създаването на толерантна среда, насочена към равенството между половете, равните възможности за кариерно развитие, баланса между работа и личен живот, физическото и психично здраве, както и към повишаването на осъзнатостта по различни теми.

Проектът е насочен както вътрешно в компанията, така и извън нея. Целевите групи включват служителите на Shell България и тези на търговските комплекси Shell, клиентите, партньорите и широката общественост. Shell България бе част от проекта „Как да приложим разумните улеснения на практика – ръководство с обещаващи практики“ на Европейската комисия и проекта „Достъпно за всекиго изкуство“ на Музейко. Компанията ангажира и своите служители чрез богат календар от събития, организирани изцяло от доброволци – „Дни на личностното развитие“, „Международни дни на мъжа и жената“, „Ден на менталното здраве“, „Ден на хората с увреждания“, „Ден на семейството“ и „Ден на културното разнообразие“.

Със своите 80 хиляди служители в над 70 държави по света, Shell активно споделя опита си и насърчава разпространението на DE&I практики в българското общество чрез различни инициативи чиято цел е да повишава осъзнатостта на екипа към тези принципи и оттам и толерантността към различията. Компанията може да се похвали не само със своите политики, но и с резултатите, които постига.

В ежегодното проучване сред служителите в областта на DE&I – Shell People Survey, резултатът за България през 2022 г. е 88 от максимални 100 точки. Това е с 6 т. повече над средния глобален резултат и 6 т. над резултата от 2021 г., което е отлично постижение за компанията в страната. Пример за висока оценка за проекта в общественото пространство е фактът, че Shell е финалист в наградите на Съюза на Жените в Бизнеса в България - „Вдъхновяващи постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“ през 2022 г.

„Като инициатор на идеята за присъединяване на България към Европейската харта на многообразието и неин съосновател, това признание е важно за нас и за усилията, които полагаме за популяризирането на тази тема. Многообразието, равенството и приобщаването (DE&I) са наш основен приоритет на глобално ниво и затова имаме ясно формулирани и измерими цели в тази област. В обществото ни има слаба информираност за значимостта на DE&I. Необходимо е по-често да споделяме добрите практики и да разширим кръга на компаниите, които прилагат сходни политики“, коментира Ваня Иванчева, изпълнителен директор на Shell България.