Известие за поверителност - Бизнес клиенти, Доставчици и Бизнес партньори

Това известие определя какви лични данни събираме, за какви цели и Вашите права в това отношение.

Какво обхваща настоящото Известие за поверителност?

Настоящото Известие за поверителност предоставя информация относно личните данни, които се обработват от компания или компании от групата на Shell („Shell“ или „ние“) във връзка с (i) физически лица, които работят за или от името на или които са акционери на нашите бизнес клиенти („Бизнес клиенти“), (ii) доставчици или продавачи („Доставчици“), (iii) бизнес партньори, включително в рамките на съвместни предприятия, които не се управляват от Shell, както и инвеститори и акционери („Бизнес партньори“).

За лица, които изискват достъп до уеб сайта на Shell от името на Бизнес клиент, Доставчик или Бизнес партньор, ще бъдете помолени да предоставите допълнителна информация, за да можете да бъдете идентифицирани за целите на опазване на здравето, безопасността и сигурността, и за управление на взаимоотношението между Shell и съответен Бизнес клиент, Доставчик или Бизнес партньор. За допълнителна информация, моля, вижте Известие за поверителност - Служител, Изпълнител или Зависими лица на групата Shell на https://www.shell.bg/privacy/ex-employee-notice.html.

За индивидуални клиенти за продажба на дребно, членове на програми за лоялност на Shell, посетители на уеб сайтове на Shell или потребители на приложения на Shell, моля, вижте Известието за поверителност - Мотористи (Privacy Notice - B2C) на адрес: https://www.shell.bg/privacy/b2c-notice.html.

За физически лица, които кандидатстват за работа в Shell, или които присъстват на събитие по набиране на служители или подлежат на оценка, моля, вижте Известието за поверителност – Набиране на персонал от групата Shell на адрес: https://www.shell.bg/privacy/job-applicant-notice.html.

Тези известия са достъпни също от уеб сайтовете на Shell в различни места, в които работим, на местни езици и в съответствие с местните изисквания, както е уместно.

Персонализираните известия и допълнителните декларации за поверителност може да съдържат допълнителна информация за начина, по който Shell обработва Вашите лични данни. В тези случаи такива известия за поверителност ще Ви бъдат съобщени отделно. Тези известия за поверителност могат да варират в различните страни, в които работим, за да отразяват местните практики и приложимите законови изисквания.

Настоящото Известие за поверителност обяснява какви лични данни за Вас обработваме, защо обработваме Вашите лични данни и с какви цели, колко време съхраняваме Вашите данни лични данни за начина, по който да осъществявате достъп до и да актуализирате Вашите лични данни, както и опциите, които имате относно Вашите лични данни, и от къде да получите допълнителна информация.

Ако се събират лични данни на деца, това изисква съгласие на родителя или настойника.

Специално известие – ако сте на възраст под 14 години. Обработка на лични данни на деца

Освен в случаите, когато Shell организира образователни мероприятия, предназначени специално за деца, ние не събираме умишлено лични данни на лица под 14-годишна възраст. Ако сте под 14-годишна възраст (или различна възраст според местните законови изисквания, както са съобщени на уеб сайта на Shell във Вашето местоположение), моля, не ни изпращайте личните си данни, например, Вашето име, адрес и имейл адрес. Ако желаете да се свържете с Shell по начин, който изисква от Вас да представите свои лични данни (като напр. за образователни или иновационни събития), помолете своя родител или настойник да направи това от Ваше име.

Категориите лични данни, които събираме за Вас.

Какви лични данни за Вас обработваме? Събиране на информация

Ние обработваме лични данни от и във връзка с лица, които са или които работят за или от името на, или които са акционери при наши Бизнес клиенти, Доставчици, Бизнес партньори в следните категории:

 • Лична информация за контакт (като име, пощенски или имейл адрес и телефонен номер) само ако е необходимо; или
 • Бизнес контакт и друга информация (като длъжност, отдел, име на организация и Вашите отношения с Shell от Ваше име или от името на съответния Бизнес клиент, Доставчик, Бизнес партньор).

Преглед

За да се изпълняват правните и регулаторни задължения, за защита на активите и служителите/изпълнителите на Shell и по-специално за гарантиране на това, че Shell може да спази законовите изисквания относно търговския контрол, прането на пари и/или подкупите и корупционните практики, ние извършваме преглед на (преди договаряне и на периодична основа след договаряне) собственици, акционери и директори на нашите Бизнес клиенти, Доставчици и Бизнес партньори. Този преглед се извършва на базата на публично налични или издадени от правителството списъци със санкции и медийни източници.

Прегледът не води до профилиране или автоматизирано вземане на решение по отношение на действителни или потенциални партньори.

Целите, за които обработваме Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за събраните лични данни?

Shell България ЕАД, ЕИК 831915840, с адрес София 1505, бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет. 8, носи отговорност за обработването на Вашите лични данни самостоятелно или съвместно със свързани с дружеството лица от групата компании на Shell.

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме лични данни, включени в настоящото известие за поверителност, за следните цели:

 • Извършване на бизнес - включително предоставяне, изследване, разработка и подобряване на продукти или услуги; сключване и изпълнение на споразумения с Бизнес кклиенти, Доставчици и Бизнес партньори; записване и уреждане на услуги, продукти и материали към и от компания на Shell; управление на взаимоотношения и маркетинг, като напр. поддържане и промотиране на контакти със съществуващи и бъдещи клиенти, акаунт мениджмънт, обслужване на клиенти и разработка, изпълнение и анализ на пазарни изследвания и маркетингови стратегии.
 • Организиране и управление на бизнеса - включително финансов мениджмънт, управление на активи, сливания, разделяния, придобивания и отчуждавания, прилагане на контролни мерки, вътрешнопроизводствена отчетност, анализ, вътрешни одити и разследвания.
 • Здраве, безопасност и сигурност - включително защита на живота или здравето на хората, здраве и безопасност на труда, защита на компаниите и персонала на Shell, удостоверяване на индивидуалния статус и права на достъп; или
 • Спазване на законодателството и/или на нормативната уредба - включително спазването на законовите или регулаторните изисквания.

Също така може да обработваме Вашите лични данни за второстепенна цел, когато е тясно свързана, като:

 • съхраняване, изтриване или анонимизиране на лични данни;
 • предотвратяване на измама, одити, разследвания, разрешаване на спорове или застрахователни цели, съдебни спорове или защита на искове; или
 • статистически, исторически или научни изследвания. 

Комуникация и маркетинг

Можете да получавате оферти от името на съответния Бизнес клиент, Доставчик или Бизнес партньор. Понякога ще Ви бъде дадена възможността да използвате функцията за отписване чрез различни дигитални канали, които използваме за комуникация с Вас.

Ние обработваме Вашите лични данни само когато имаме законно основание за това.

Защо обработваме Вашите лични данни?

Личните данни, обхванати от настоящото Известие за поверителност, се обработват само:

 • за предприемане на стъпки по искане на едно физическо лице преди сключване на договор;
 • когато е необходимо да се спазват законови или регулаторни задължения, на които подлежи/ат съответната/ите компания/компании Shell;
 • когато това е необходимо за целите на законните интереси, на съответната/ите компания/компании Shell, с изключение на случаите, когато над тези интереси имат превес индивидуалните интереси или основни права и свободи; или
 • (само ако това се изисква по закон) с изричното съгласие на лицето. 

В случаите на обработка, която се основава на съгласие и освен ако приложимото местно право не предвижда друго, Вие имате право да оттеглите по всяко време съгласието си. Това няма да засегне валидността на обработката преди оттеглянето на съгласието.

Shell е ангажирана със защитата на Вашите лични данни.

Сигурност на Вашите лични данни

Внедрили сме технология и политики с цел защитата на Вашата поверителна информация от неоторизиран достъп и неправилна употреба. По-специално ние можем да използваме криптиране за някои от нашите услуги, ние прилагаме процес на удостоверяване и потвърждаване за достъп до услугите на Shell и редовно тестваме, преглеждаме и оценяваме ефективността на нашите мерки за сигурност.

С кого споделяме Вашите лични данни?

С кого ще споделяме Вашите лични данни?

Личните данни, които са обхванати от настоящото Известие за поверителност, се обработват изключително за целите, посочени по-горе и ще се споделят само въз основа на нуждата да бъдат научени от:

 • Други компании в рамките на групата от компании на Shell;
 • Оторизирани представители трети страни, лицензополучатели, доставчици на услуги, външни одитори и/или подизпълнители на Shell; или
 • Компетентен публичен орган, правителство, регулаторна или данъчна агенция, когато е необходимо да се изпълни законно или регулаторно задължение, на което съответното/ите дружество/дружества Shell подлежи/ат, или както е разрешено от приложимото законодателство.

Комуникации с Shell чрез социалните медии

Ако решите да взаимодействате с Shell чрез социални медии на страницата за социални медии, управлявана от Shell („Страница за социални медии на Shell“), като Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn, Вашите лични данни (като Вашето име, снимка на Вашия профил и факта, че се интересувате от Shell) ще бъдат видими за всички посетители на Вашата лична уеб страница, в зависимост от Вашите настройки за поверителност на съответната платформа за социални медии и ще бъдат видими също за Shell. Можете да изтриете всяка информация, която споделяте на тези уеб сайтове, по всяко време чрез Вашия акаунт в съответната платформа за социални медии. Shell не проследява Вашата активност в различните сайтове за социални медии, които използвате. Ако изпратите съобщение на Shell чрез която и да е услуга за изпращане на съобщения на платформа за социални медии, тези съобщения се съхраняват не повече от един месец след получаването им. Моля, свържете се с Shell, ако искате да направите заявка, че не можете сами да предприемете действия и която е свързана със страницата на социалните медии на Shell - вижте раздела по-долу.

Освен това и доколкото Shell отговаря съвместно с платформата за социални медии на страницата за социални медии на Shell, Shell ще има достъп чрез платформата за социални медии до обобщени данни, предоставящи статистически данни и информация, които помагат да се разберат видовете действия, които предприемате на страниците на Shell за социални медии. За повече информация относно начина на обработване на Вашите лични данни в тези платформи за социални медии, включително всяка целева реклама, която може да получите, моля, вижте настройките за поверителност, достъпни от Вашия акаунт в платформата на съответната социална медия.

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън Вашата държава, в съответствие с подходящите мерки за защита.

Прехвърляния на Вашите лични данни в други страни

Когато личните данни се прехвърлят на компании в рамките на групата на Shell и/или на оторизирани трети страни, които се намират извън Вашата страна, ние вземаме организационни, договорни и правни мерки за осигуряване, че Вашите лични данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и че се прилагат адекватни нива на защита с цел защита на Вашите лични данни. Тези мерки включват Обвързващи корпоративни правила за трансфери в рамките на Групата на Shell и за компании на Shell в Европейския съюз, одобрени от Европейската комисия механизми за трансфер към трети страни, както и допълнителни местни правни изисквания. Можете да намерите копие на Корпоративните обвързващи правила на Shell на www.shell.bg/privacy.html или като пишете на privacy-office-SI@shell.com.

Какви са последствията от непредоставянето на Вашите лични данни?

Личните данни, събрани от Shell за тези процеси директно или индиректно, са нужни за:

 • Изпълняване на правните изисквания и/или за сключване на договор с партньор и за продължаване на договор с този партньор; или
 • Поддържане на контакт с Бизнес клиенти, Доставчици и Бизнес партньори.

Ако не ни предоставите необходимата информация, това ще има отрицателно влияние върху нашата възможност за комуникация с Вас или върху нашата възможност да сключим договор с партньор или да продължим договор с партньор.

Shell ще съхранява Вашите лични данни само за определен период от време.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

С някои изключения, които са обяснени в допълнителни декларации за поверителност, всички лични данни, които се изискват за целите на сключване и изпълнение на споразумения с Бизнес клиенти, Доставчици и Бизнес партньори или за разглеждане на предложения или оферти, ще се съхраняват за срока на договорното взаимоотношение и до 15 години след това. За споразумения, които имат срок от повече от пет години и за целите, изложени по-горе, тези споразумения ще се съхраняват в продължение на 35 години, считано от влизане на споразумението в сила.

Във всички други случаи за целите, изложени по-горе, включително лични данни, събирани като част от неуспешни оферти до Shell или които се отнасят до преглед по отношение на публично налични или издадени от правителството списъци със санкции и медийни източници, тези лични данни се съхраняват за не повече от 15 години след първоначалната дата на събиране.

Във всички случаи информацията може да се съхранява за а) по-дълъг период от време, ако има законова или регулаторна причина за това (в който случай тази информация ще се изтрие след като вече престане да бъде нужна за правната или регулаторната причина) или б) за по-кратък период, когато лицето възрази срещу обработката на неговите/нейните лични данни и вече няма законово основание за запазването им.

   

Вашите права и как да ги упражните.

Вашите права относно Вашите лични данни

Ние целим да поддържаме нашата информация колкото се може по-точна. Можете да поискате:

 • достъп до Вашите лични данни;
 • коригиране или изтриване на Вашите лични данни (но само когато те вече не са нужни за законова бизнес цел, като извършване на транзакция по покупка на дребно);
 • да не получавате повече маркетингови съобщения от името на съответния Бизнес клиент, Доставчик или Бизнес партньор.
 • ограничаване на обработката на Вашите лични данни; и/или
 • да получавате личните данни, които сте предоставили на Shell, в структуриран, дигитален формат и да предавате тези данни на друга страна, ако това е технически изпълнимо. 

За да направите някое от тези искания, моля, свържете се с privacy-office-SI@shell.com.

С кого можете да се свържете, ако имате запитване, притеснение или оплакване относно Вашите лични данни? 

Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработката на личните Ви данни, моля, направете справка със съответното известие за поверителност на Shell във Вашето местоположение или като алтернатива можете да пишете на адрес: Privacy-Office-SI@shell.com.

Можете да се свържете също с Главния служител по въпросите на поверителността в групата на Shell на адрес Shell International B.V. Хага, Нидерландия – Търговски регистър № 27155369 Адрес за кореспонденция: PO Box 162, 2501 AN, Хага.

Ако не сте удовлетворени от начина, по който се третират Вашите лични данни от Shell, имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. Цветан Лазаров № 2, или до Органа за защита на данните в Нидерландия на адрес: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Хага, Нидерландия. Моля, посетете www.cpdp.bg или https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en за повече информация.

 

Ние използваме бисквитки на нашите уеб сайтове, за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване.

Бисквитки и подобни технологии

Shell може да използва бисквитки и подобни технологии, които целят събиране и съхранение на информация при посещение на уебсайт на Shell. Това дава на Shell възможност да идентифицира Вашия интернет браузър и да събира данни за Вашата употреба на нашия уеб сайт, както и данни за страниците, които посещавате, времетраенето на Вашите посещения и да идентифицира тези данни при повторно посещение, за да можем да подобрим Вашето изживяване при посещение на нашия(те) уеб сайт(ове). Можете да контролирате и управлявате предпочитанията си за бисквитки, като коригирате настройките на браузъра си или като използвате инструмента за предпочитания относно бисквитките на Shell на Уеб сайтове на Shell - за повече информация, моля, вижте Политиката за бисквитки на Shell на адрес: http://www.shell.bg/cookie-policy.html.

Това Известие за поверителност се актуализира с течение на времето.

Промени в настоящото Известие за поверителност

Настоящото Известие за поверителност може да се променя с течение на времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате настоящото Известие за поверителност за възможни промени. Настоящото Известие за поверителност бе актуализирано за последен път през февруари 2022г.