Известие за поверителност - Набиране на персонал от Групата Shell

Това известие определя какви лични данни събираме, за какви цели и Вашите права в това отношение.

Какво обхваща настоящото Известие за поверителност?

Настоящото Известие за поверителност предоставя информация за личните данни, които се обработват от компания или компании в рамките на Групата Shell („Shell“ или „ние“) по отношение на физически лица, които кандидатстват за работа или които присъстват на събитие по набиране на служители или подлежат на оценка от Shell. Това включва бъдещи служители, стажанти и изпълнители.

За физически лица, които постигнат положителен резултат при кандидатстването си за работа, стаж или ангажимент като изпълнител, ще се прилага Известието за поверителност - Служител на Групата Shell, Изпълнител или Зависими лица, налично на адресhttps://www.shell.bg/privacy/ex-employee-notice.html

Както с това Известие за поверителност, персонализираните известия и допълнителните декларации за поверителност може да съдържат допълнителна информация за начина, по който Shell обработва Вашите лични данни. В тези случаи такива известия за поверителност ще Ви бъдат съобщени отделно. Тези известия за поверителност могат да варират в различните страни, в които работим, за да отразяват местните практики и приложимите законови изисквания.

Тези известия са достъпни също от уеб сайтовете на Shell в различни места, в които работим, на местни езици и в съответствие с местните изисквания, както е уместно.

Настоящото Известие за поверителност обяснява какви лични данни за Вас се обработват, защо обработваме Вашите лични данни и за какви цели; за колко време запазваме Вашите лични данни; как да осъществите достъп до и да актуализирате Вашите лични данни, както и опциите, които имате по отношение на Вашите лични данни, и къде можете да получите допълнителна информация.

Кой носи отговорност за събраните лични данни?

Shell България ЕАД, ЕИК 831915840, с адрес София 1505, бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет.8, отговаря за обработката на личните Ви данни самостоятелно или съвместно със свързаните с дружеството лица в групата на Shell.

Ако се събират лични данни на деца, това изисква съгласие на родителя или настойника.

Специално известие - ако сте под 14-годишна възраст и желаете да кандидатствате за спонсорирано от Shell образователно или иновативно събитие

Освен в случаите, когато Shell организира образователни мероприятия, предназначени специално за деца, ние не събираме умишлено лични данни на лица под 14-годишна възраст. Ако сте под 14-годишна възраст (или различна възраст според местните законови изисквания, както са съобщени на уеб сайта на Shell във Вашето местоположение), моля, не ни изпращайте личните си данни, например, Вашето име, адрес и имейл адрес. Ако желаете да се свържете с Shell по начин, който изисква от Вас да представите свои лични данни (като напр. за образователни или иновационни събития), моля, помолете своя родител или настойник да направи това от Ваше име.

Категориите лични данни, които събираме за Вас.

Какви лични данни за Вас обработваме? Събиране на информация

Ние обработваме лична информация за физически лица, които кандидатстват за работа или които присъстват на събитие по набиране на служители и/или подлежат на оценка („Кандидати“).

Това включва лична информация за контакт, дата на раждане, независимо дали имате законното право да работите в държавата, в която сте кандидатствали, Вашата молба за работа, Вашата квалификация и опит, резултати от интервюта и оценки.

Чувствителни лични данни

За целите на набирането, специални категории данни („чувствителни лични данни“), включително лични данни относно здравословното състояние, може да се обработват само доколкото са строго необходими и доколкото е разрешено или се изисква от местното право за целите на извършване на корекции в процеса на набиране на персонал, за оценка на пригодността за длъжности и пригодността за работа, както и за предоставяне на средства на работното място за справяне със здравни проблеми или за установяване, изпълнение или защита на искове.

В допълнение, с цел гарантиране на равни възможности за назначаване, както е разрешено или необходимо според местното законодателство, ние можем да събираме също допълнителни чувствителни лични данни относно Кандидатите, включително тяхната националност, расова и/или етническа принадлежност.

Целите, за които обработваме Вашите лични данни.

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Човешки ресурси, управление на персонала, изпълнение на бизнес процеси и вътрешно управление -включително планиране на ресурси и набиране на персонал;
 • Здраве, безопасност и сигурност - включително защита на живота или здравето на хората, здраве и безопасност на труда, защита на активите и персонала на Shell, удостоверяване на индивидуалния статус и права на достъп;
 • Спазване на законодателството и/или на нормативната уредба - включително спазването на законовите или регулаторните изисквания; или
 • Отчитане и анализ на управлението - включително статистически анализ и проучвания относно качеството на процеса на набиране на персонал.

Можем също така да обработваме Вашите лични данни с вторична цел, когато е тясно свързана, като:

 • съхраняване, изтриване или анонимизиране на Вашите лични данни;
 • предотвратяване на измама, одити, разследвания, разрешаване на спорове или застрахователни цели, съдебни спорове или защита на искове; или
 • статистически, исторически или научни изследвания. 

Предварителен преглед на Кандидатите

Ние извършваме преглед на всички Кандидати, на които възнамеряваме да направим оферта за работа, наемане или стаж (според случая) и преди всяка оферта да бъде потвърдена за целите на:

 • проверка на информацията, която Кандидатът предоставя по време на процеса на проверка/интервю. Това ще включва проверка на информацията с настоящи/предишни работодатели и образователни институции. Няма да бъдат предприети стъпки в това отношение, докато Кандидатът не потвърди, че проверката може да се извърши;
 • преглед на Кандидатите според публично налични или издадени от правителството списъци със санкции и медийни източници. Това се извършва с цел изпълнение на правни и регулаторни задължения, за защита на активите и служителите/изпълнителите на Shell и по-специално за гарантиране на това, че Shell може да спази законовите изисквания относно търговския контрол, прането на пари и/или подкупите и корупционните практики.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

 Всички кандидати трябва да отговорят на въпроси, които са необходими за гарантиране на това, че физическите лица могат законно да сключат договор с компания на Shell, ако тяхната кандидатура бъде успешна. В допълнение към това ние използваме онлайн инструмент за оценка за наемането на току-що завършили студенти, за да можем да оценяваме пригодността на лицата за назначението на базата на автоматизирано взимане на решения, гарантиращо обективност. В такива случаи Вие ще бъдете уведомявани за това и ще имате възможност да поискате тези автоматизирани решения да бъдат преглеждани от или от името на член на екипа на Shell по набиране на персонал. С изключение на наемане на дипломирани студенти или както сте уведомени конкретно в персонализирано известие за поверителност или допълнителна декларация за поверителност по време на процеса на набиране, няма да се извърши профилиране или автоматизирано вземане на решения с цел определяне на пригодността или приемливостта за назначение или ангажиране като изпълнител.

Ние обработваме Вашите лични данни само когато имаме законно основание за това.

Защо обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме лични данни на Кандидати единствено с цел:

 • за предприемане на стъпки по искане на Кандидата преди сключване на договор;
 • когато е необходимо да се изпълни правно задължение, на което съответната компания/компании Shell е/са субект, за да се гарантира спазването на приложимите закони и разпоредби за заетост и социално осигуряване;
 • когато това е необходимо за законните бизнес интереси на Shell (като например осигуряване изпълнението на законови задължения, различни от тези, свързани със заетостта или социалното осигуряване, защитата на активите на Shell, репутацията и служителите и изпълнителите на Shell), освен когато тези интереси са отменени от интереси или основни права и свободи на Кандидата; или
 • (само ако това се изисква по закон) с изричното съгласие на Кандидата.

В случаите на обработка, която се базира на съгласие и освен ако приложимото местно законодателство не предвижда друго, Вие имате право да оттеглите по всяко време съгласието си. Това няма да засегне валидността на обработката преди оттеглянето на съгласието.

С кого споделяме Вашите лични данни?

С кого ще споделяме личните данни?

Вашите лични данни се обработват изключително за целите, посочени по‑горе и ще се споделят само въз основа на строгата нужда да бъдат научени от:

 • Други компании от групата на Shell, включително тези, които могат да бъдат разположени извън Вашето местоположение;
 • Упълномощени агенти на трети страни, доставчици на услуги, външни одитори и/или подизпълнители на Shell, по-специално упълномощени трети страни, които извършват проверка на справки и информация от името на Shell;
 • Компетентен публичен орган, правителство, регулаторна или данъчна агенция, когато е необходимо да се спазва законно или регулаторно задължение, на което съответното/ите дружество/дружества на Shell подлежи/ат, или както е разрешено от приложимото законодателство; или
 • Всяко лице, на което Shell предлага да прехвърли някое от своите права и/или задължения.

Комуникации с Shell чрез социалните медии 

Ако решите да взаимодействате с Shell чрез социални медии на страницата за социални медии, управлявана от Shell („Страница за социални медии на Shell“), като Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn, Вашите лични данни (като Вашето име, снимка на Вашия профил и факта, че се интересувате от Shell) ще бъдат видими за всички посетители на Вашата лична уеб страница, в зависимост от Вашите настройки за поверителност на съответната платформа за социални медии и ще бъдат видими също за Shell. Можете да изтриете всяка информация, която споделяте на тези уеб сайтове, по всяко време чрез Вашия акаунт в съответната платформа за социални медии. Shell не проследява Вашата активност в различните сайтове за социални медии, които използвате. Ако изпратите съобщение на Shell чрез която и да е услуга за изпращане на съобщения на платформа за социални медии, тези съобщения се съхраняват не повече от един месец след получаването им. Моля, свържете се с Shell, ако искате да направите заявка, че не можете сами да предприемете действия и която е свързана със страницата на социалните медии на Shell - вижте раздела по-долу

Освен това и доколкото Shell отговаря съвместно с платформата за социални медии на страницата за социални медии на Shell, Shell ще има достъп чрез платформата за социални медии до обобщени данни, предоставящи статистически данни и информация, които помагат да се разберат видовете действия, които предприемате на страниците на Shell за социални медии. За повече информация относно начина на обработване на Вашите лични данни в тези платформи за социални медии, включително всяка целева реклама, която може да получите, моля, вижте настройките за поверителност, достъпни от Вашия акаунт в платформата на съответната социална медия.

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън Вашата държава, в съответствие с подходящите мерки за защита

Прехвърляния на Вашите лични данни в други страни

Когато личните данни се прехвърлят на компании в рамките на групата на Shell и/или на оторизирани трети страни, които се намират извън Вашата страна, ние вземаме организационни, договорни и правни мерки за осигуряване, че Вашите лични данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе и че се прилагат адекватни нива на защита с цел защита на Вашите лични данни. Тези мерки включват Обвързващи корпоративни правила за трансфери в рамките на Групата на Shell и за компании на Shell в Европейския съюз, одобрени от Европейската комисия механизми за трансфер към трети страни, както и допълнителни местни правни изисквания. Можете да намерите копие на Корпоративните обвързващи правила на Shell на www.shell.bg/privacy.html или като пишете на privacy-office-SI@shell.com.

Shell е ангажирана със защитата на Вашите лични данни.

Сигурност на Вашите лични данни

Внедрили сме технология и правила с цел защитата на Вашите лични данни от непозволен достъп и неправилна употреба и съответно ще обновяваме тези мерки при наличието на нови технологии.

Shell ще съхранява Вашите лични данни само за определен период от време

За колко време съхранявате моите лични данни?

В съответствие с различни периоди на съхранение, посочени в известието за поверителност във Вашето местоположение, ние съхраняваме лични данни на неуспешни Кандидати най-малко в продължение на 6 месеца, но не повече от три години след завършване на процеса на набиране или оценка.

Информацията може да се съхранява за по-дълъг период от време, когато има правна или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече не се изисква за правна или регулаторна цел).

Ако постигнете успех в кандидатстването си, личните данни, събрани чрез процеса на набиране на персонал, ще бъдат запазени в съответствие с Известието за поверителност - Лични данни на Служители, Зависими лица и Изпълнители, което е налично на адрес https://www.shell.bg/privacy/ex-employee-notice.html и от уеб сайта във Вашето местоположение.

Какви са последствията от непредоставянето на Вашите данни?

Личните данни, които са поискани и предоставени от Кандидатите, са необходими с цел спазване на правните изисквания и/или за сключване на договор с Вас (или в случай на изпълнител – с Вашия работодател/доставчик на услуги). Ако не ни предоставите исканата информация, която е ограничена до нужното за тези цели, това ще се отрази отрицателно на Вашите шансове да бъдете избрани за потенциално назначение, ангажимент или стаж.

   

Вашите права и как да ги упражните.

Вашите права относно Вашите лични данни

Ние целим да поддържаме нашата информация за Вас колкото се може по‑точна. Можете да поискате:

 • достъп до Вашите лични данни;
 • коригиране или изтриване на Вашите лични данни (но само когато те вече не са нужни за законова бизнес цел);
 • ограничаване на обработката на Вашите лични данни; и/или
 • да получавате личните данни, които сте предоставили на Shell, в структуриран, дигитален формат и да предавате тези данни на друга страна, ако това е технически изпълнимо. 

За горепосочените искания, моля, свържете се с http://www.shell.com/careers/contact-us.html.

С кого можете да се свържете, ако имате запитване, притеснение или оплакване относно Вашите лични данни?

Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработката на личните Ви данни, моля, направете справка със съответното известие за поверителност на Shell във Вашето местоположение или като алтернатива можете да пишете на адрес: Privacy-Office-SI@shell.com.

Можете също така да се свържете с Главния служител по въпросите на поверителността в групата на Shell на адрес: Shell International B.V. Хага, Холандия – Търговски регистър № 27155369 Адрес за кореспонденция: PO Box 162, 2501 AN, Хага.

Ако не сте удовлетворени от начина, по който се третират Вашите лични данни от Shell, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. Професор Цветан Лазаров № 2, или до Холандския орган за защита на данните (ако има такъв) или до Органа за защита на данните в Нидерландия на адрес: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Хага, Нидерландия. Моля, посетете www.cpdp.bg или https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en за повече информация.

Специално известие - За всякакви технически проблеми по отношение на процеса на набиране на персонал или в случай на въпроси или коментари относно възможностите за работа в Shell, моля, свържете се с нас на: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1; careers@shell.com.

Ние използваме бисквитки на нашите уеб сайтове, за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване.

Бисквитки и подобни технологии

Shell може да използва бисквитки и подобни технологии, които целят събиране и съхранение на информация при посещение на уебсайт на Shell. Това дава на Shell възможност да идентифицира Вашия интернет браузър и да събира данни за Вашата употреба на нашия уеб сайт, както и данни за страниците, които посещавате, времетраенето на Вашите посещения и да идентифицира тези данни при повторно посещение, за да можем да подобрим Вашето изживяване при посещение на нашия(те) уеб сайт(ове). Moжете да контролирате и задавате предпочитанията си за бисквитки чрез настройките на браузъра си или като използвате инструмента относно предпочитание за бисквитки на Shell на уеб сайтове на Shell – за повече информация, моля вижте Политиката за бисквитки на Shell на адрес: http://www.shell.bg/cookie-policy.html.

Това Известие за поверителност се актуализира с течение на времето.

Промени в настоящото Известие за поверителност

Настоящото Известие за поверителност може да се променя с течение на времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате настоящото Известие за поверителност за възможни промени. Настоящото Известие за поверителност бе актуализирано за последен път през февруари 2022 г.