Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

 Seismic survey ship
The Oceanic Endeavour in the Port of Varna
Goal zero area team
Seismic surveys are aimed at research and mapping of geological formations under the seabed.

Сеизмичните проучвания ни дават по-добра представа за това как изглеждат земните пластове под дъното на морето, което ни позволява да намалим броя на проучвателните сондажи, които трябва да се направят.

Four Marine Mammal Observers are aboard the Oceanic Endeavour Right side

На борда на "Oceanic Endeavour" се намират 4-ма специалисти по морски бозайници

Shell работи с ясното съзнание, че всяка операция, която осъществяваме – като например провеждане на проучване – може да окаже въздействие върху заобикалящата ни среда. Ето защо провеждаме обширни изследвания на околната среда и прилагаме тези знания в работните си планове преди да започнем сеизмичните проучвания. 

Също така се ангажираме и с общностите, които потенциално могат да бъдат засегнати. Нашата цел е да отговорим на техните опасения и заедно да разберем кой е най-подходящият начин за проучвания, който свежда до минимум въздействието върху тях и същевременно максимизира ползите. В някои от случаите това би могло да означава, че ще провеждаме дейности само през определени периоди от годината или дори че ще спрем операциите, ако забележим диви животни в района на действие.

Научните изследвания и техническите анализи сочат, че опасността от увреждане на бентоса (организми, живеещи на дъното), рибите и морските бозайници чрез звуковата енергия от сеизмичните източници е много малка и възниква само когато животните се намират много близо до източника на вълните. 

Партньорство с Асоциацията на специалистите по морски бозайници

В случая на 3D сеизмичните изследвания на Балканидите Shell стана партньор със световно признатата Асоциация на специалистите по морски бозайници (АСМБ) и възприе принципите на Асоциацията за наемане на подходящо квалифицирани Специалисти и оператори на Пасивен акустичен контрол.

Това означава, че по време на тръжната фаза на проекта Shell спазваше всички принципи на АСМБ и анализира автобиографии от няколко агенции, избирайки специалисти, отговарящи на следните критерии: 

  • Притежават съответната академична квалификация и опит в областта на проучването/изследването на морските бозайници, доказващи професионален интерес в областта;
  • Демонстрират непрекъснато професионално развитие;
  • Свързани са и/или ангажирани с АСМБ;
  • Притежават статус „регистриран“ в АСМБ;
  • Имат предишен опит на територията на Черно море.

Ангажиментът, който Shell пое, беше признат от АСМБ на официалния им уебсайт.

Специалисти по морски бозайници

За избягване на каквито и да било въздействия върху черноморската фауна на борда на плавателния съд за сеизмични проучвания има четирима специалисти по морските бозайници (СМБ) и двама оператори на Пасивен акустичен контрол (ПАК), които извършват непрекъснати наблюдения и се грижат в близост до източника да няма морски бозайници. Процедура за „мек старт“ се използва, за да позволи на морските бозайници да напуснат района, преди да е започнало сеизмичното изследване. 

Специалистът по морски бозайници (СМБ) е професионалист в консултациите по околната среда, който специализира в изучаването на китове и делфини. Когато се намира на борда на сеизмичен кораб, работата на СМБ е двустранна: да забелязва различните видове диви животни и да следи за спазването на предварително съгласувани насоки, които в някои случаи могат да включват и прекратяване на операциите, ако СМБ реши, че е необходимо.

Откриването и идентификацията на животните включва дълги часове на визуални наблюдения. Откриване на китоподобните с хидрофони, обаче, е известно като Пасивен акустичен контрол (ПАК) и се превръща във все по-често използвана техника в допълнение към визуалните изследвания, най-вече през нощта, когато не се вижда. Спазването на указанията изисква задълбочено познаване на нормативната уредба, разбиране на операциите и способността да се общува ефективно с екипажа.

Процедурата по "мек старт", одобрена както от сеизмичния екип, така и от професионалните СМБ и операторите на ПАК на борда, е сигурен начин да се защитят морските бозайници като се намали силата, с която се изстрелва въздуха под налягане. По този начин се предупреждават бозайниците и им се позволява да се отдалечат на безопасно разстояние преди събирането на данни да започне.

Опазвайки природата

Параметрите на проучването са избрани така, че да се избегнат дейности в защитените природни зони (национални защитени обекти по Натура 2000). Затова Shell няма да провежда сеизмични дейности в нито една област, включена в Натура 2000, както е видно от картата по-долу.

The Balkanide 3D Seismic Area

Page Tools