Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Сеизмични проучвания

на около 2 мПредложената работна програма от Shell в България включва събирането на сеизмични данни и подробни геоложки анализи.

В хода на морското сеизмично проучване  вълни с ниска честота се насочват към морското дъно от разположени близо до повърхността звукови източници, теглени от специален плавателен съд. Сигнали, отразени от геоложки граници под морското дъно, се записват от теглени хидрофонни устройства. Събраните сеизмични данни се обработват компютърно и се анализират с цел интерпретация на подземните геоложки образувания.

По време на събирането на сеизмични данни плавателните съдове се движат със скорост от четири до шест възела. Звуковите източници са разположени на около 300 метра зад тях на приблизителна дълбочина 7 метра под повърхността. Дейността на сеизмичните  плавателни съдове обикновено трае няколко седмици в зависимост от мащаба на проучването.

Научните изследвания и техническите анализи сочат, че опасността от увреждане на бентоса (организми живеещи на дъното), рибите и морските бозайници чрез звуковата енергия от сеизмичните източници е много малка и възниква, само когато животните се намират много близо до източника на вълните. 

За избягване на каквито и да било въздействия върху черноморската фауна на борда на плавателния съд за сеизмични проучвания има Специалист по морските бозайници (СМБ) и Пасивен акустичен контрол (ПАК), които извършват непрекъснати наблюдения и се грижат в близост до източника да няма морски бозайници. Процедура за „мек старт“ се използва, за да позволи на морските бозайници да напуснат района, преди да е започнало сеизмичното изследване.

Параметрите на проучването ще са избрани така, че да се избегне дейност в защитени природни зони (национални защитени обекти по Натура 2000).