Shell България подписа Европейската харта за многообразието в България. Документът е разработен от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и цели да стимулира многообразието на работното място. Shell е основният инициатор за това принципите на многообразие и приобщаване да бъдат допълнително подкрепени от българския бизнес и заедно с 9 други компании е един от учредителите на първата по рода си българска Харта за многообразието.

Документът беше представен на официално събитие, което бе уважено от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, председателя на БФБЛ Левон Хампарцумян и редица представители на бизнеса и неправителствения сектор, дипломати и медии. Хартата може да бъде открита тук.

„Искаме най-добрите таланти да работят за нас и създаването на многообразна и приобщаваща култура ни помага да привличаме най-способните хора. Многообразието е глобален приоритет за Shell и е ключов фактор за успеха на нашия бизнес. Ще се радваме да споделим нашия опит с други бизнеси, които се интересуват от политиките, свързани с многообразието, и искат да ги приложат на практика“, заяви Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България, по време на официалната церемония за старта на Хартата за многообразието.

От години компанията следва устойчиви политики за създаване на толерантна среда, в която служителите са равнопоставени, независимо от пол, възраст, религия, раса, етническа принадлежност, здравословно състояние или сексуална ориентация. Shell България е единствената компания от страната ни, включена в Наръчника на Европейската комисия с успешни примери, свързани с интеграцията и приобщаването на хора с увреждания. По-конкретно, глобалната услуга за достъпност на работното място на Shell дава възможност на служителите да заявят нужда от физически подобрения (хардуер и софтуер) с цел създаване на подходящи условия за работа, които да отговарят на специфичните им нужди.

Компанията стриктно спазва всички принципи за многообразие и приобщаване и всяка година измерва нагласите на служителите по тези въпроси, като оценката за 2019 г. е 91%.

Налице е баланс между броя на мъжете и жените в ръководния екип на Shell България, като 31% от жените в компанията заемат ръководни позиции на различни нива. Основен елемент в политиката по подбор на служителите в Shell България е осигуряването на равни възможности, независимо от възраст, пол, етнос, сексуална ориентация, увреждания и др. Така компанията има добро представителство и от гледна точка на различните възрастови групи, като 15% от работещите в офиса и 9% от персонала в търговските комплекси са на възраст над 50 години.

Shell България от години предлага гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа, като по време на пандемията от COVID-19 въведе и проучване за самооценка на ергономичната работна среда в домовете на своите служители, чиято цел бе да им осигури допълнителни средства за закупуване на нужното оборудване за здравословна и удобна работна среда вкъщи. Други ползи за служителите на компанията включват минимален стандарт за отпуск по майчинство, гарантиращ получаване на пълно заплащане за първите 4 месеца (приложим и за осиновяване), и 30 дни платен годишен отпуск за всички служители.

Shell организира местни и глобални дейности, целящи да повишат осъзнатостта на служителите по различни теми, свързани с хора в неравностойно положение, поколения, възраст, култура, ЛГБТИ+ и др. В България компанията има изградена мрежа от доброволци, които спомагат за осъществяването на плана и целите по отношение на многообразието и приобщаването.