"Шел България” ЕАД, област София (столица), община Столична, гр. София 1505, район Оборище, бул. „Ситняково" № 48, Сердика офис, ет.8, ЕИК 831915840 съобщава на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ IV-71, кв. 13а, ПИ 68134.4091.71, област София (столица), община Столична, гр. София, район Младост, м. „ж.к. Младост 2“. Възложител по инвестиционното предложение „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София 1505, район Оборище, бул. „Ситняково" № 48, Сердика офис, ет. 8, ЕИК 831915840, представлявано от Ваня Иванова Иванчева.

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица - срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

За контакти: Яница Митрева, тел. 0879 111 809, e-mail: ymitreva@hydrolia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – гр. София, 1618 София, кв. Овча купел, бул. „Цар Борис III“ 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org;

Обявлението е на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ( Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., посл. доп. и изм. - ДВ, бр. 67 от 2019г., в сила от 23.08.2019г.).